ANKARA'DA YAPILAN AKREDİTASYON EĞİTİMİ

ANKARA'DA YAPILAN AKREDİTASYON EĞİTİMİ

Buldan Ticaret Odası Olarak Ankara'da Düzenlenen Akreditasyon Eğitimine Katıldık.

12-13-14 ŞUBAT ANKARA DA YAPILAN AKREDİTASYON EĞİTİMİNE KATILDIK.