Üye Olmanın Yararları

Ürün Kategorileri

Üye Olmanın Yararları

ÜYE OLMANIN AVANTAJLARI
Buldan  Ticaret Odası, görev ve yetkileri yasa ile belirlenmiş, kamu kurumu niteliğinde bir mesleki kuruluştur. Odamız, yasal olarak verilen hizmetlerin dışında, üyelerimiz için büyük önem taşıyan, ekonomi ve ticaretin çeşitli alanlarına yayılmış pek çok hizmeti vermektedir. Üyelerimiz, web sayfamızın Hizmetlerimiz kısmında detaylı olarak listelenen tüm hizmetlerden faydalanabilirler.
Bu hizmetler; 
Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan faaliyet belgesi, ihale durum belgesi, vize belgesi, ticaret sicili gazetesi sureti,    ortaklık belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin ustalık, kalfalık, çıraklık, Bağ-Kur formlarının onaylanması,
İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi ve raporlardan güncel tasdikli kopya verilmesi,
Firmanın üretim esnasında kullandığı hammadde miktarları ile üretilen mamullerin miktarlarını belirtmek amacıyla düzenlenen Fiili Tüketim Belgesi,
Gayrimenkul ve menkullerin değerlerinin rayiç tespiti, iç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,
Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması
İhale Kanunu kapsamına dâhil idarelerce yapılacak olan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerden haberdar edilme,
İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesi, kontrol ve onay işlemleri,
Yurtdışı fuar ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere geçici olarak götürülen malzemeler için düzenlenen Ata Karnesi tasdik işlemleri,
Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
Ticari Vize takip hizmetinden faydalanma, *Üyelerimizin beklentileri doğrultusunda oluşturulan eğitim, kurs ve bilgilendirme toplantılarından faydalanma, *Marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, faydalı model başvuruları konusunda bilgilendirme,
Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezrinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
KOBİ’lere, başta yatırım ve ihracata yönelik devlet yardımları olmak üzere, alternatif finansman imkânları, Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere ilişkin programları konularında bilgilendirme,
Üyelerimizin finansman ihtiyacına destek sağlamak amacıyla yapılan banka kredi protokolleri konusunda bilgilenme,
Üyelerimizi ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararlarının alınması,
Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
Odamız yayınlarından faydalanma,
Üye Yükümlülükleri
‘Size ulaşabilmemizin anahtarı iletişim bilgilerinizi bildirmenizdir’ Üyelerimizin Odamızda mevcut iletişim bilgilerinin güncelliğinin sağlanması kaliteli ve zamanında hizmet verebilmemiz bakımından büyük önem taşımaktadır. Özellikle iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesi durumunda Sizlere ulaşmamız mümkün bulunamamakta, dolayısıyla da birçok hizmet, duyuru ve faaliyetimizden faydalanma imkânınız olamamaktadır. Zaman yönetiminin artan önemi ile birlikte hızlı iletişimin önemi de artmaktadır. Bu nedenle üyelerimizin kendilerine anında ulaşabileceğimiz güncel iletişim bilgilerini (e-posta, kurumsal SMS) bildirmeleri tüm kapıları açan anahtar konumundadır. Üyelerimizin iletişim bilgileri ve firmaları ile ilgili diğer değişiklikleri bildirmelerinin yasal olarak yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri arasında yer aldığını önemle hatırlatmak isteriz.
Kanunun ilgili maddesinde; “Odaya kaydolunan tacirin durumlarında meydana gelen, Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde değişikliklerin Oda ve Borsalara bildirilmesi mecburidir” denilmektedir. ‘Aidatınızı zamanında ödeyin: Gecikme zammına maruz kalmayın’ Buldan  Ticaret Odası’na üyeliğin yasalar tarafından belirlenen yükümlülükleri bulunmaktadır. Odamız, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesini yasal olarak takiple sorumludur. Üyelerimizin temel yükümlülüklerinden birisi ‘yıllık ve munzam aidatın’ zamanında ödenmesidir. Yıllık aidat ve munzam aidat, 5174 Sayılı Kanun’un 24 ve 25′inci maddelerinde açıklanmıştır. Buna göre;
Yıllık Aidat : Üyenin her yıl ödemekle yükümlü olduğu aidattır.
Munzam Aidat : Gerçek kişi Tacir ve Sanayicilerin bir yıl önceki gelir vergisine matrah teşkil eden Ticari Kazançları, tüzel kişi ve sanayicilerin ise Ticari Bilanço Karları üzerinden Binde 5 oranında ayrıca ödemekle yükümlü oldukları aidattır. Üyelerimiz herhangi bir bildirim beklemeksizin, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile müracaatla munzam aidatlarını ödemekle mükelleftirler.