Ürün Kategorileri

VERGİ BORCU AFFI...

ÖNEMLİ DUYURU.
03/08/2016 tarih ve 6736 nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun 19/08/2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun gereği 30/06/2016 tarihi(bu tarih dâhil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde bu kanun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş  stok affı; vergi cezaları affı;matrah artırımı için, navlun hasılatından alınacak vergi borçlarının faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
Başvuruların 31 Ekim 2016 tarihi mesai bitimine kadar Firmalarımızın yetkilileri tarafından Vergi Dairesine  dilekçe ile yapılması gerekmektedir.